Authentica group
Menu
Logo article

Informace o cookies

Informace o cookies

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, jejich ochraně věnujeme patřičnou pozornost. Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, jak dlouho je u nás archivujeme, komu je můžeme předávat a jaká jsou vaše práva, si můžete přečíst níže.

Ochrana osobních údajů zákazníků společnosti Authentica, s.r.o.

Správcem osobních údajů je společnost Authentica, s.r.o., IČO 26883082 se sídlem Vídeňská 102/113, 619 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 43287, (dále jen jako „správce“), která jakožto správce osobních údajů, které jí budou poskytnuty zákazníkem pro účely sjednání kupní smlouvy a k realizaci smlouvy, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace pro zákazníky při přijetí osobních údajů Správcem

Právní základ pro zpracování
Uzavření kupní smlouvy nebo potvrzení zaslané objednávky, popř. jednání o uzavření kupní smlouvy (např. předkládání cenové nabídky apod.). Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování
Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností a uplatňování práv prodávajícího v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou uzavřenou se zákazníkem jako kupujícím.

Kategorie osobních údajů
Adresní a identifikační údaje (zejména název společnosti/jméno a příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, DIČ), kontaktní údaje (jméno kontaktní osoby a její e-mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů
Zákazníci správce jako kupující. Osobní údaje jsou získávány od zákazníků, jakožto subjektů údajů.

Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou pouze orgány veřejné moci v rámci jejich oprávnění a externí společnosti, zpracovávající část agendy pro správce údajů (např. externí účetní, externí poskytovatelé údržby informačního systému). Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci Evropské unie.

Doba zpracování a zabezpečení osobních údajů
Bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů zajišťují přísné standardy technického zabezpečení, které zároveň respektují související zákonné normy.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Následně s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva zákazníka

Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na výmaz osobních údajů
Správce má povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů
Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů
Zákazník může získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Zákazník může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna), internetové stránky: www.uoou.cz.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

0